EPD, Ilmastoneutraali sähkö

EPD luo edellytyksen ilmastoneutraaliudelle

Julkaistu: 2020-06-06 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 11:02

Webp.net-resizeimage (16) (1)

Monet yritykset pyrkivät tehostamaan energiankäyttöään osana pitkän aikavälin vastuullisuustyötä. Sähkönkulutuksen ympäristövaikutusta ei ole kuitenkaan helppo mitata. Kuinka seurata, miten paljon kasvihuonekaasuja syntyy omaan käyttöön ostetusta sähköstä? Miten voi olla varma siitä, että ostettu sähkö on todella peräisin uusiutuvista lähteistä?

Ilmastovaikutusten mittaaminen

Sähkö sinänsä ei aiheuta päästöjä paikallisesti, kun sitä käytetään, mutta hiilidioksidia ja muita ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita syntyy sähkön tuotannon yhteydessä. Tuotantomenetelmä ratkaisee päästöjen määrän, ja erot ovat suuria.

Jotta saadaan käsitys siitä, mikä tuotteen ympäristövaikutus koko arvoketjun osalta on, käytetään elinkaarianalyysejä. Tämä soveltuu myös sähköstä aiheutuvien päästöjen mittaamiseen. Menetelmä perustuu ympäristövaikutusten tunnistamiseen kaikissa vaiheissa, valmistuksesta ja rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta jätteiden käsittelyyn, kuljetukseen ja energiankulutukseen. Esimerkiksi tuulivoimalaitoksen päästöt tulisi laskea voimalaitoksen rakentamisesta, materiaalin kulutuksesta ja sen valmistuksesta, ylläpidosta ja korjauksista käyttöaikana sekä voimalaitoksen purkamisesta aiheutuvien päästöjen perusteella. Tuottajalle menetelmä antaa tietoa siitä, missä ympäristövaikutus on suurimmillaan, jolloin voidaan ryhtyä toimiin prosessien ja mahdollisesti materiaalien käytön parantamiseksi ja tuotantoketjun ympäristövaikutusten pienentämiseksi.
Webp.net-resizeimage (32) (1)

EPD tuo jäljitettävyyttä

EPD-ympäristötuoteselosteella varustetun sähkön ansiosta yritysasiakas saa tietoa sähköön liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä sekä takuun siitä, että sähkö on peräisin valitusta uusiutuvan energian lähteestä. EPD (Environmental Product Declaration) on ympäristötuoteseloste, joka perustuu elinkaarianalyysiin. Elinkaarianalyysin lisäksi EPD asettaa selkeät vaatimukset läpinäkyvyydelle ja todennettavuudelle. EPD antaa tietoa resurssien käytöstä, syntyneistä päästöistä, jätteistä, kierrätyksestä ja maankäytöstä jokaista tuotettua kilowattituntia kohden. EPD takaa laatuvarmistetun, objektiivisen ja ISO 14025 -standardiin perustuvan tiedon, joka voidaan siirtää suoraan yhteiskuntavastuuraporttiin tai käyttää viestinnässä ja markkinoinnissa.

Vattenfallilla EPD-ympäristötuoteseloste on kytketty kaikkiin tuuli-, vesi- ja ydinvoimaloihimme Pohjoismaissa. Alkuperätakuut yhdistävät EPD-ympäristötuoteselosteet ja niiden sisältämät ympäristötiedot asiakkaisiin, jotka ostavat tietystä tuotantomuodosta peräisin olevaa sähköä.

Miten EPD luodaan

EPD-ympäristötuoteselosteeseen vaaditaan suunnitellun tuotteen elinkaarianalyysi, jonka usein laatii ulkopuolinen konsultti, mutta analyysi voidaan yhtä hyvin laatia sisäisesti, jos yrityksessä on siihen tarvittava osaaminen. Kansainvälisen EPD®-järjestelmän määräykset antavat opastusta ja asettavat vaatimuksia sille, miten elinkaarianalyysit on tehtävä ja miten EPD on laadittava. Kun hyväksytty riippumaton taho on arvioinut ja hyväksynyt EPD-ympäristötuoteselosteen, se rekisteröidään ja julkaistaan osoitteessa https://www.environdec.com/home.

Vattenfall sai ensimmäisenä yrityksenä maailmassa EPD-järjestelmän mukaisesti sertifioidun ympäristöselosteen. Tällöin se koski Norlannissa sijaitsevan Luulajanjoen sähköä. Nyt Vattenfallilla on ympäristötuoteselosteet koko vesivoimatuotannolleen sekä tuuli- ja ydinvoimalla tuotettavalle sähkölle. 

Valinnallasi on merkitystä

Valitsemalla EPD-ympäristötuoteselosteella varustetun sähkön panostat aktiivisesti ympäristöön, koska sen kysynnän kasvaessa ympäristökysymykset painottuvat. Samalla saat etuja, joita voit käyttää omassa liiketoiminnassasi.

  • Vertailtavuus - EPD:n sisältämät tiedot kootaan ja lasketaan kansainvälisesti hyväksyttyjen ja yhdenmukaisten laskentasääntöjen mukaan.
  • Luotettavuus - riippumattoman kolmannen osapuolen tarkastelua, valvontaa, hyväksyntää ja seurantaa koskevien vaatimusten pohjalta. Objektiivinen lausunto ISO 14025 -standardin perusteella.
  • Tarkkuus - tietoa päivitetään jatkuvasti ja käytössämme on hyvä dokumentointi- ja seurantamenettely, joka takaa laadun ja oikeellisuuden.
  • Viestintä - saat riippumattoman tahon takuun sähkön alkuperästä ja sen ympäristövaikutuksista. Näitä tietoja voit käyttää yrityksesi viestinnässä ja markkinoinnissa.

Jos haluat nähdä, miltä EPD-ympäristötuoteseloste näyttää, lataa se alta.

New call-to-action