Ilmastoneutraali sähkö

Miten yritys voi vähentää omaa ilmastovaikutustaan?

Julkaistu: 2020-06-05 Päivitetty: 2023-12-14 kl. 11:35

hej (1)

Entistä useammat yritykset haluavat vähentää ilmastovaikutustaan ja vuonna 2017 voimaan tullut EU:n direktiivi edellyttää, että suurten pörssiyhtiöiden tulee raportoida talouslukujensa lisäksi myös vastuullisuudestaan. Selvityksessä tulee kuvata lyhyesti yhtiön liiketoimintamallia sekä kertoa vastuullisuustoiminnastaan liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta. Yhteiskuntavastuuraportti edellytetään suurilta yrityksiltä, joilla on yli 250 työntekijää ja joiden taseen loppusumma yli 20 miljoonaa euroa tai liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa.

Yhteiskuntavastuuraportin sisällön tulisi olla sitä mitä siltä edellytetään, mutta miten pitäisi toimia, jotta ilmastovaikutukset vähenisivät? Yritykset työskentelevät yhä useammin ilmastokompensaation parissa. Miten se tapahtuu ja liittyykö yritysten aiheuttamien päästöjen kompensointiin riskejä?

Mitä ilmastokompensaatio tarkoittaa?

Ilmastokompensaatiossa kompensoidaan yrityksen omia CO2-päästöjä ostamalla niin kutsuttuja kasvihuonekaasujen päästövähennyksiä, joilla rahoitetaan päästöjen vähentämishankkeita jossain muualla maailmassa. Ilmasto on maailmanlaajuinen ja yhteinen asia, ja ilmastokompensoinnilla voidaan tukea hankkeita maailman muilla alueilla, joissa siirtyminen uusiutuvaan energiaan tapahtuu hitaasti. Ilmastokompensaatio ei kuitenkaan tarkoita, että omat päästöt vähenisivät. Siksi ilmastokompensaatiota on hyvä pitää täydennyksenä muille toimille, ei keinona ostaa itsensä vapaaksi.

Suositeltava tärkeysjärjestys ilmastoneutraaliuteen pyrittäessä:

  1. Vähennä omia päästöjä mahdollisimman paljon tehostamalla energian käyttöä ja siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin.
  2. Vähennä päästöjä EU:n päästöoikeuskauppajärjestelmän kautta.
  3. Vähennä päästöjä EU-maissa toteutettavien uusiutuviin energialähteisiin tai energian käytön tehostamiseen liittyvien hankkeiden kautta.
  4. Vähennä päästöjä EU:n ulkopuolisten hankkeiden kautta.

Ensisijaisesti tulee siis vähentää omia päästöjä niin pitkälle kuin se on mahdollista. Se on kaikkein tärkeintä. Energian käyttö on maailman suurin yksittäinen kasvihuonekaasupäästöjen lähde. Siksi siirtyminen uusiutuvaan sähköön on erittäin tärkeä askel kohti ilmastoneutraaliutta. Useat EU-valtiot ovat asettaneet kansallisia tavoitteita uusiutuvalle tuotannolle, mutta muualla fossiiliset polttoaineet kattavat edelleen suuren osan niiden energian hankinnasta, joten nopeampaa siirtymistä tarvitaan myös EU:n ulkopuolella.

Varmista, että sinulla on sertifioitu yhteistyökumppani, joka johtaa tehokkaasti hankkeita, olivatpa ne sitten EU:ssa tai sen ulkopuolella. Sertifioidulla yhteistyökumppanilla on luonnollisesti oltava todennettu valvonta- ja tarkastusjärjestelmä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääville hankkeille. Yksi esimerkki luotettavasta organisaatiosta on WWF:n ja muiden kansainvälisten, valtioista riippumattomien järjestöjen perustama Gold Standard, jonka tehtävänä on varmistaa, että hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävät hankkeet noudattavat YK:n kestävän kehityksen sääntöjä. Lue lisää Gold Standardista täältä. 

Webp.net-resizeimage (13) (1)

Milloin ilmastokompensaatio on perusteltua?

Sähkönkäyttäjä voi aloittaa siirtymällä uusiutuvista lähteistä kuten tuulesta, vedestä tai auringosta tuotettuun sähköön. Uusiutuva sähkö pienentää ilmastovaikutuksia, sillä sen käyttö ei tuota ilmakehään hiilidioksidia. Kaikella energian käytöllä on kuitenkin ympäristövaikutuksia, myös uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla. Jos tarkastellaan sähkön koko elinkaarta, tietyltä määrältä päästöjä ei voi välttyä. Elinkaareen sisältyy sähkön tuotantoon käytettävien laitosten rakentaminen, käyttö ja purkaminen. Kasvihuonekaasupäästöjä muodostuu esimerkiksi valmistettaessa sementtiä ja terästä, joita käytetään voimalaitosten rakentamisessa. Sähkönkäyttäjän on vaikea vaikuttaa päästöihin muuten kuin pienentämällä sähkönkulutusta. Siksi ilmastoneutraaliuteen pyrkimisen täydennyskeinona on olemassa mahdollisuus sähkönkulutuksesta aiheutuvien päästöjen ilmastokompensaatioon.

Ilmastokompensoitujen päästöjen on katettava sähkön koko elinkaari ja kaikki kasvihuonekaasut, ei pelkästään hiilidioksidia. Elinkaarianalyysi (LCA) huomioi kaikki ympäristövaikutukset – voimalaitosten osien tuotannosta aina osien kierrättämiseen tai romuttamiseen. LCA-näkökanta auttaa priorisoimaan ja näkemään, mitä toimenpiteitä tarvitaan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Lue lisää, miten tällainen analyysi rakentuu.

Uusiutuvan sähkön valitsemisen sijasta voi tehdä vielä enemmän valitsemalla ilmastoneutraalia sähköä. Näin yritys voi varmistua, ettei omaan sähkönkulutukseen liity lainkaan ilmastoon vaikuttavia päästöjä.

så-når-du-fram-till-din-ledningsgrupp-cta-fi