Sähköverkko ja sähkönjakelu

Sähköverkkojen rakentaminen ja ylläpitäminen on työlästä ja kallista. Lisäksi sähköverkkoon kohdistuvat vaatimukset kasvavat jatkuvasti, kun käytämme yhä enemmän esimerkiksi elektroniikkaa.

Kappale 1

Ero sähkönmyynnin ja sähkönjakelun välillä

Sähköä ostettaessa ja myytäessä puhutaan usein sähköntoimituksesta. Ilmaisu voi olla harhaanjohtavaa, sillä sähköntoimitus koostuu itse asiassa kahdesta eri osasta: sähkönjakelusta ja sähkönmyynnistä. Sähkönjakelu tarkoittaa sähkön fyysistä toimitusta sähköverkossa, kun taas sähkönmyynti tarkoittaa sähkökauppaa.

Kun yritykset tarjoavat sekä sähkönjakelua että sähkönmyyntiä, kilpailulaki edellyttää, että nämä toiminnot erotetaan selvästi. Tämä johtuu siitä, että sähköverkkoyhtiöillä on monopoli sähkönjakeluun omalla vastuualueellaan. Sähköverkkoyhtiö ei voi hyödyntää kyseistä monopolia saadakseen etulyöntiasemaa sähkönmyynnissä.

Kappale 2

Sähkönjakelu

Sähkönjakelua hoitavat yritykset, jotka pitävät yllä sähköverkkoa, eli kaikkia kaapeleita ja johtoja, jotka siirtävät sähköä pisteestä a pisteeseen b sähköntuottajalta sähkön käyttäjälle.

Sähkönjakelumarkkinoilla on paikallinen monopoli. Tämä tarkoittaa, että verkkoa ylläpitävällä yrityksellä on yksinoikeus jakaa sähköä sähköverkossaan. Syynä tähän on se, että sähköverkon rakentaminen ja ylläpitäminen on kallista, eikä useita verkkoja kannata rakentaa rinnakkain.

Kappale 3

Sähkönmyynti

Toisin kuin sähkönjakelu, sähkönmyynti on markkina, jossa kilpailu on avointa. Tämä tarkoittaa, että sinä asiakkaana voit valita laajasta sähköntoimittajien joukosta. Sähkön ostamiseen liittyy useita riskejä, joista on hyvä olla tietoinen.

Yrityksellesi on tärkeää valita sähköntoimittaja, joka on perehtynyt yrityksesi toimintaan ja ymmärtää sen tarpeet. Sähköntoimittajan on kyettävä auttamaan yritystäsi hallitsemaan sähkön hankinnasta aiheutuvia riskejä. Vähintään yhtä tärkeää on, että sähköntoimittaja auttaa yritystäsi tehostamaan energiankäyttöään, vahvistamaan ympäristöprofiiliaan ja suojaamaan sähkön hinnan oikeaan aikaan, jotta sähköliiketoimintasi olisi mahdollisimman tehokasta.

Kappale 4

Sähköverkon osat – voimalaitoksesta sähkön käyttäjälle

Sähköverkko koostuu eri osista, jotka kuljettavat sähkön sähköntuottajalta yrityksellesi.

 • Voimalaitos on se osa sähköverkkoa, joka muuntaa esimerkiksi vedestä, tuulesta, auringosta tai hiilestä saatavan energian niin, että se on käytettävissä sähköverkossa.
 • Muuntaja vastaanottaa sähköenergian voimalaitokselta ja muuttaa sen korkeajännitteeksi.
 • Kantaverkko koostuu korkeajännitejohdoista, jotka siirtävät sähköä pitkällä etäisyydellä.
 • Vaihtopisteet siirtävät energiaa kantaverkon ja alueellisten verkkojen välillä.
 • Kytkinlaitokset ovat alueita, joissa erijännitteiset sähköjohdot kulkevat sisään ja ulos. Niissä on muuntajia, joiden avulla jännitettä muunnetaan.
 • Alueverkko siirtää energiaa keskisuurilla etäisyyksillä. Silloin ei tarvita yhtä suuria jännitetasoja.
 • Alueverkot ovat paikallisten sähköverkkoyhtiöiden omistuksessa.
 • Alueverkot ovat johtoyhteyksiä, joita käytetään sähkön paikalliseen jakeluun. Ne voivat olla maakaapeleita tai sähkötolppien kautta kulkevia ilmajohtoja. Alueverkoissa on matalampi jännite.
 • Muuntoasemat muuntavat saapuvan jännitteen pienjännitteeksi ja sijoittavat sen mahdollisimman lähelle sähköntilaajaa.
 • Liittymisjohdot ovat kaapeleita, jotka vedetään muuntoasemalta sähköliittymään.
 • Suoraliittymässä suuret sähkön kuluttajat kytketään suoraan korkeampijännitteisiin sähköverkkoihin, jotta ne saavat riittävästi sähköä kattamaan yrityksen tarpeet. Suorakytkentää varten niillä on usein oma kytkinlaitoksensa.
 • Luovutuspiste on paikka, jossa vastuu sähköjärjestelmästä siirtyy sähköverkon omistajalta kiinteistön omistajalle. Se voi olla esimerkiksi talon ulkoseinällä oleva sähkökaappi, jossa sähkönkulutus yleensä mitataan.
 • Pistorasia on paikka, josta yksittäinen kuluttaja ottaa virtaa. Asuinrakennuksessa on sähkökeskus, jota kutsutaan myös sulakekaapiksi. Se siirtää sähkön pistorasioihin.

Kappale 5

Kuka omistaa sähköverkon?

Sähköverkko jakaantuu kolmeen osaan: kantaverkko, suurjännitteiset jakeluverkot ja jakeluverkot.

Kantaverkko on koko maan kattava suurjänniteverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset, tehtaat sekä jakeluverkot. Fingrid on yritys, joka vastaa sähkön siirtojärjestelmän toimivuudesta Suomen kantaverkossa.

Jakeluverkot ovat alueellisia ja paikallisia verkkoja, joiden kautta sähkö siirretään kuluttajille. Niihin on liitetty myös paikallisia voimalaitoksia. Suomessa on noin 80 jakeluverkkoyritystä.

Sähköverkkoyhtiöillä on yksinoikeus jakaa sähköä omassa verkossaan. Sähköverkon rakentaminen ja ylläpito on niin kallista, että useiden rinnakkaisten sähköverkkojen käyttäminen ei ole kannattavaa. Sinulle asiakkaana se tarkoittaa, että et voi valita haluamasi sähkönjakelijaa - sinun on oltava verkon omistavan yrityksen asiakas. Sen sijaan voit valita, miltä yritykseltä ostat sähkösi, sillä sähkökauppamarkkinat ovat vapaita markkinoita.

Energiavirasto valvoo sähköverkkoyhtiöitä varmistaakseen hintojen kohtuullisuuden.

Kappale 6

Kapasiteetin ja tehon puute

Kapasiteetin puute tarkoittaa, että sähköverkko ei pysty toimittamaan kaikkea tarvittavaa sähköä. Tehon puute tarkoittaa, että sähköä ei tuoteta riittävästi vastaamaan tarvetta. Näin tapahtuu yleensä kylminä talvipäivinä, jolloin lämmönkulutus on suurimmillaan.

Kapasiteetin puute voidaan ratkaista laajentamalla sähköverkkoa erityisesti tiiviisti asutuilla alueilla, joissa on paljon yrityksiä. Sähköpulaa torjutaan Fingridin ns. reservimarkkinoilla.

Reservimarkkinoiden avulla sähkönkuluttajat voivat vähentää sähkönkulutustaan, kun sähköverkkoon kohdistuu suuri paine. Tätä kutsutaan usein joustavuuden myymiseksi. Yrityksesi voi auttaa tätä tukijärjestelmää mukauttamalla tarvittaessa sähkönkulutustaan korvausta vastaan.

Yksi tapa vähentää kulutushuippuja ja mukauttaa kulutus sähköverkon kapasiteettipuutteeseen on käyttää akkuja.

Tehokkaat prosessit ja järjestelmät verkon tasapainottamiseksi ovat entistä tärkeämpiä, kun yhä suurempi osa sähköstämme tulee uusiutuvista lähteistä. 

Kappale 7

Sähkökatkos

On monia syitä sille, miksi sähköverkko ei pysty toimittamaan sähköä alueelle ja syntyy sähkökatkos. Se voi johtua esimerkiksi sähköverkon teknisistä vioista, sähköverkon liian suuresta kuormituksesta kylmällä säällä tai voimakkaista tuulista, jotka ovat kaataneet puita sähkölinjojen päälle.

Kaikki sähkömarkkinoiden toimijat pyrkivät estämään sähköverkon haavoittuvuudet ja lieventämään sähkökatkosten vaikutuksia.

Jos yrityksessäsi on sähkökatkos, on ensin tutkittava, onko se vaikuttanut useampaan tilaan vai koskeeko se suurempaa aluetta. Ota yhteyttä sähköverkkoyhtiöön ja ilmoita vika, jotta se voidaan korjata mahdollisimman pian. Jos sähkökatkoksesta aiheutuu kustannuksia, sinulla voi olla oikeus saada hyvitys sähköverkkoyhtiöltä.

Lataa