Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu, EPD, Uusiutuva energia

Julkisen sektorin ilmastotyöllä on suuri merkitys

Julkaistu: 2021-09-27 Päivitetty: 2024-05-16 kl. 09:10

Julkisen sektorin ilmastotyöllä on suuri merkitys

Julkisen sektorin ilmastotyöllä on suuri merkitys kamppailussamme ilmastonmuutosta vastaan. Kunnat ovat ostovoimansa vuoksi tärkeässä asemassa myös suunnannäyttäjinä kestävien hankintojen toteuttamisessa. Julkisten hankintojen kautta iso osa kunnista hankkii uusiutuvaa energiaa käyttöönsä.

 

Suomessa tehdään vuosittain julkisia hankintoja kymmenillä miljardeilla euroilla. Vastuullisilla hankinnoilla näytetään esimerkkiä ja ohjataan markkinoiden kehitystä. Tammikuussa 2021 tehdyn kuluttajakyselyn* mukaan suomalaiset odottavat kunnilta ja kaupungeilta vastuullisuutta ja haluavat tietää, miten vastuullisuutta edistetään.

Sähkön kuluttajille on entistä tärkeämpää, että sähkö on tuotettu kestävästi ja ympäristövaikutuksista on tarjolla riittävästi tietoa. Vaikka ostettava sähkö olisi vesi- tai tuulivoimalla tuotettua, kaikella sähköllä on elinkaaren näkökulmasta ympäristövaikutuksia.

Miten saada tietoa elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista?

Elinkaarianalyysejä (LCA, life cycle assessment) käytetään erilaisten tuotteiden ympäristövaikutusten selvittämiseen. Elinkaarianalyysi on kansainvälisesti standardoitu menetelmä (ISO 14040), jolla ympäristövaikutukset voidaan ilmoittaa lukemina (esim. päästöt, resurssien käyttö ja jätteet). Se perustuu ympäristövaikutusten tunnistamiseen koko elinkaaren ajalta ”kehdosta hautaan” -periaatteella eli kaikista vaiheista, valmistuksesta ja rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta jätteiden käsittelyyn, kuljetukseen ja energiankulutukseen. Näin sähkönhankkija saa tietoa sähkön eri tuotantomuotojen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista jokaista tuotettua kilowattituntia kohden ja pystyy tekemään tietoisempia valintoja. Elinkaariajattelu on siis yksi keino saavuttaa ympäristötyön tavoitteita.

Valmista tietoa raportointitarpeisiin

Elinkaarianalyysien tekemiseen ei ole yhtä yksittäistä tapaa tai menetelmää. Vattenfallilla olemme käyttäneet elinkaarianalyyseja jo vuodesta 1993. Olemme halunneet varmistaa elinkaarianalyysistä saadun ympäristödatan laadun valitsemalla riippumattoman tahon EPD®-ympäristötuoteselosteen. EPD® on lyhenne sanoista Environmental Product Declaration. Se on järjestelmä, joka tarjoaa puolueetonta, laadultaan varmistettua ja vertailukelpoista tietoa ympäristövaikutuksista. EPD® on tyypin III ympäristöseloste, joka on ISO 14025 -sertifikaatin mukainen ja se on sertifioitu kansainvälisessä EPD®-järjestelmässä.

EPD®-ympäristötuoteseloste antaa asiakkaalle tarkkaa tietoa muun muassa CO2-päästöistä, mitä voidaan hyödyntää vastuullisuusraportoinnissa ja erilaisissa laskennoissa. Asiakkaalle toimitettava raportti sisältää tarkat lukemat ympäristövaikutuksista suhteutettuna heidän kuluttamaansa sähkön volyymiin. Raportti on Greenhouse Gas -protokollan mukainen ja sen lukuja voidaan käyttää esimerkiksi Carbon Disclosure Project (CDP) tai Global Reporting Initiative (GRI) -raportoinnissa.

Erilaiset toimijat hyötyvät elinkaarimenetelmästä

Saimme ensimmäisenä yrityksenä maailmassa EPD®-järjestelmän mukaisesti sertifioidun elinkaarianalyysiin pohjautuvan ympäristötuoteselosteen Norlannissa sijaitsevalle Luulajanjoen vesivoimalaitoksellemme. Nyt Vattenfallilla on ympäristötuoteselosteet pohjoismaiselle vesi-, tuuli- ja ydinvoiman tuotannolle. Me käytämme tätä tietoa parantaaksemme jatkuvasti resurssitehokkuuttamme,   vähentääksemme vaikutustamme ilmastoon, luontoon ja lajistoon. Se on siis myös strateginen työkalu. Työmme elinkaarianalyysin parissa on perusta, jolle rakennamme järjestelmällistä ympäristö- ja kestävyystyötämme. Koemme tärkeänä tarjota asiakkaillemme sertifioitua tarkempaa dataa alan keskiarvojen sijaan.

Elinkaarimenetelmästä on siis hyötyä myös sähköntuottajalle. Esimerkkinä voimme ottaa tuulivoimalaitoksen. Kun mietimme sen päästöjä, mukaan tulee laskea kaikki päästöt voimalaitoksen rakentamisesta, materiaalin kulutuksesta ja sen valmistuksesta alkaen voimalaitoksen ylläpitoon ja korjauksiin sekä voimalaitoksen purkamisesta aiheutuviin päästöihin. Tuulivoiman tuottajalle menetelmä on työkalu, joka antaa tietoa siitä, missä ympäristövaikutus on suurimmillaan. Tällöin voidaan ryhtyä toimiin prosessien ja tuotantoketjun ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Sähkö lukeutuu ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiin hankintoihin. Olisi tärkeää, että tämä asia otetaan jatkossa hankintalaissa huomioon. 

Sähkön julkinen kilpailutus voi tuntua melko monimutkaiselta ja on tärkeää tehdä se oikein. Jos kilpailutus toteutetaan huonosti, tulos voi olla epätyydyttävä ja suorastaan toinen kuin mitä oli alun perin ajateltu. Sähkön hintataso voi myös olla lopulta korkeampi. Mitkä tekijät ovat tärkeitä, jotta onnistut sähköenergian julkisessa kilpailutuksessa?

Täältä voit löytää Vattenfallin pohjoismaisen sähköntuotannon ympäristöselosteet.