Ydinvoima

Saksan ydinvoimalat aiotaan sulkea huhtikuussa

Julkaistu: 2023-02-10 kl. 10:25

Saksan ydinvoimalat suljetaan huhtikuussa

Saksan viimeiset ydinvoimalat aiotaan sulkea huhtikuussa. Alustavien tilastotietojen mukaan ydinvoiman osuus oli viime vuonna runsaat kolme prosenttia Saksan energiankulutuksesta, joka laski samana vuonna yhteensä viidellä prosentilla.

Saksa oli vuodesta 2011 lähtien suunnitellut luopuvansa kokonaan ydinvoimasta jo viime vuonna, mutta Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan muutti tilannetta. Yleinen mielipide muuttui ja Saksan parlamentti, Bundestag, päätti vuoden aikana, että kolme ydinreaktoria voivat jatkaa sähköntuotantoa 15.4.2023 asti.

Saksan suunnitelmaan ydinvoiman ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi ovat kuuluneet tuulivoiman ja aurinkoenergian nopea lisääminen, uudet energianvarastointiratkaisut, kuten vetykaasu, ja sähkön tuonnin lisääminen. Kestävää energiantuotantoa on lisätty, mutta koska sähköntarve on ajoittain suurempi kuin kestävien energialähteiden sähköntuotanto, ja kaasun tuonti Venäjältä vähenee huomattavasti, muiden fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, ruskohiilen ja kivihiilen, käyttö on lisääntynyt. Ydinvoima suunniteltavissa olevana energialähteenä on korvattu pääasiassa fossiilisilla energialähteillä.

Kestävän energiantuotannon osuus kasvaa

Vuonna 2022 Saksan kestävää energiantuotantoa kasvattivat aurinko- ja tuulivoima sekä biomassa. Saksalaisten energiajärjestöjen omistaman AGEB-tutkimuslaitoksen alustavien tilastotietojen mukaan uusiutuvan energian osuus kasvoi suoraan energialähteistä saatavan, niin kutsutun primäärienergiankulutuksen osalta 4,4 prosentilla 17,2 prosenttiin vuonna 2022.

Ydinvoima on viime vuosina kattanut Saksan sähköntuotannosta pienen ja yhä kutistuvan osuuden. Saksan kokonaisenergiankulutus väheni pandemian aikana muun muassa teollisuuden vähäisen aktiivisuuden ja kuljetusten vähenemisen vuoksi. Siitä huolimatta vuosien 2021 ja 2022 välinen lasku oli kaikkien aikojen suurin sitten Saksojen yhdistymisen vuonna 1990. Näin tapahtui siitä huolimatta, että Saksan väestö kasvoi yli miljoonalla henkilöllä, joista suurin osa on Ukrainan sodan pakolaisia. AGEB:n alustavien tilastotietojen mukaan maan kokonaiskulutus laski 4,7 prosenttia vuonna 2022.

Kulutus väheni vuonna 2022

AGEB:n mukaan tähän on useita syitä. Energian hintojen voimakas nousu johti kulutuksen vähenemiseen taloudellisista syistä. Lasku on aiheutunut sekä lyhyen aikavälin toimenpiteistä, kulutuskäyttäytymisen muutoksista että pitkän aikavälin investoinneista energian käytön tehostamiseen. Lisäksi vuosi 2022 oli lämpimämpi kuin vuosi 2021, mikä liittyy noin viidesosaan energiantarpeen vähenemisestä.

Vaikka kokonaisenergiankulutus on vähentynyt ydinvoiman sähköntuotannon vähenemistä enemmän, sähköntarve on vaatinut fossiilisten polttoaineiden polttamisen lisäämistä sähkön ja lämmön tuotannossa. Sähköä tarvitaan erityisesti tuulettomalla säällä, jolloin tuulivoiman energiantuotantoa on kompensoitava muilla energialähteillä.

Enemmän hiiltä, öljyä ja bensiiniä

Samalla kun maakaasun kulutus väheni lähes 15 prosenttia, kasvoi sekä ruskohiilen että kivihiilen käyttö noin viisi prosenttia. Öljyn poltto kasvoi kolme prosenttia. Maakaasun korvaamiseksi monet kotitaloudet lisäsivät polttoöljyvarastojaan.

Kuljetusten osalta bensiinin kulutus ja myös lentopolttoaineen kulutus kasvoivat vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna.

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että ydinvoiman käytöstä poistaminen muodostaa huomattavasti pienemmän osan Saksan sähköntuotannosta kuin maakaasun käytöstä poistaminen. Viime vuonna ydinvoiman tuottaman energian osuus oli energiankulutuksen vähenemistä pienempi. Tehotasapainon kannalta suunniteltavissa olevana energialähteenä ydinvoima on kuitenkin korvattu pääasiassa fossiilisten polttoaineiden poltolla. Tämä kehitys jatkuu lyhyellä aikavälillä, mutta Saksan hallitus panostaa siihen, että kestävien energialähteiden käytön lisääminen korvaa ajan myötä ydinvoiman tarpeen.

Ydinvoiman vähäinen osuus
Kolmen Saksan Grohndessa, Brokdorfissa ja Gundremmingenissä sijaitsevan, yhä sähköä tuottavan ydinvoimalan yhteenlaskettu tuotto on 4 300 MW. Näiden kolmen ydinvoimalan sähköntuotanto muodostaa noin kolme prosenttia Saksan vuoden 2022 energiantuotannosta.
Saksan energiankulutus laski vuoden aikana viisi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tutkimusorganisaatio AGEB julkaisee jatkuvasti tietoa Saksan energiantuotannosta ja kulutuksesta.
 
Energiewende-siirtymä
Saksan uusiutuviin energialähteisiin siirtymisen tavoite on sama kuin Ruotsilla, joka pyrkii poistamaan kasvihuonekaasujen nettopäästöt ilmakehään vuoteen 2045 mennessä. Siirtymää kutsutaan nimellä Energiewende.
Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan helmikuussa 2022 yli puolet Saksaan tuotavasta kaasusta oli peräisin Venäjältä. Saksa vähensi maakaasun tuontia Venäjältä ryhtymällä tuomaan sitä muista maista ja lisäämällä hiilen ja öljyn polttoa.