Fossiilivapaa, Kestävä kehitys

Askel askeleelta kohti kestävämpää PK-yritystä

Julkaistu: 2022-03-07 kl. 13:02

Askel askeleelta kohti kestävämpää PK-yritystä

Suurten, monikansallisten yritysten kestävyystavoitteet saavat ehkä suuremman huomion. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on kuitenkin tärkeää, että myös pienemmät yritykset tekevät aktiivisia valintoja. Tämä on myös ratkaisevan tärkeää yrityksen kannattavuuden näkökulmasta.

Vaatimukset kasvavat

Yrityksissä, jotka valmistavat tuotteita tai toimivat tavarantoimittajina muille yrityksille, on havaittu, että yhä useammat yhtiöt noudattavat kestävän kehityksen politiikkaa, joka ei koske vain omaa liiketoimintaa, vaan edellyttää myös alihankkijoilta ympäristönäkökohtien huomioon ottamista. Näin on myös silloin, kun yritys toimittaa tavaroita esimerkiksi kunnille tai muille julkisille toimijoille. Tällä hetkellä julkisissa hankinnoissa suositellaan kestävän kehityksen vaatimusten noudattamista, ja vaatimuksen odotetaan tulevan lakisääteiseksi. Myös yritysten, joiden asiakkaat ovat yksityisiä kuluttajia, on osoitettava, että ne suhtautuvat kestävyyskysymyksiin vakavasti menestyäkseen tarjouskilpailuissa. Asiakkaiden lisäksi yritysten on otettava huomioon myös työntekijät. Ilman vakavasti otettavaa kestävyystyötä yrityksen on vaikeampi houkutella palvelukseensa lahjakkaita työntekijöitä tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä energiakatselmuksen teko on pakollinen yrityksessä, jonka työntekijämäärä on yli 249, mutta jos lainsäädäntöä muutetaan, se on hyvä aloittaa jo pienemmissäkin yrityksissä.

Kestävyyskysymys on huomioitava

On siis selvää, että kestävyys on asia, josta jokaisen yrityksen on huolehdittava. Se ei ole mikään erityisseikka, jonka voi jättää huomiotta. Tutkimukset osoittavat myös, että suurin osa PK-yrityksistä pitää kestävää kehitystä tärkeänä ja että sitoutuminen siihen on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Pienempien yritysten, jotka eivät ole päässeet kestävyystyössään niin pitkälle kuin haluaisivat, voi kuitenkin olla vaikea tietää, mistä päästä aloittaa.

Lue lisää yritysten kestävästä kehityksestä

Aloita lataamalla oppaamme

FIN- CTA- SME WP

Olemme julkaisseet erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun oppaan, joka sisältää helposti toteutettavia vinkkejä kestävyystyön perustan luomiseksi. Tärkeintä on asettaa selkeät tavoitteet ja varmistaa, että kaikki työntekijät ovat mukana kestävyystyössä. Muutoksia on mahdollista saada aikaan pelkästään uusilla käytännöillä ja rutiineilla ilman, että tarvitsee tehdä uusia, suuria investointeja. Lisäksi on tärkeää kartoittaa ja analysoida nykyinen energiankulutus. Näin voidaan selvittää, missä sitä voidaan tehostaa ja voidaanko fossiilisista lähteistä tuleva energia vaihtaa fossiilivapaaseen.

Lataa tästä.

Mitkä yritykset lasketaan PK-yrityksiksi 

EU:ssa ja muissa kansainvälisissä tilasto- ja sääntely-yhteyksissä käytetään termiä PK: pienet ja keskisuuret yritykset. PK-yrityksessä on enintään 249 työntekijää. Suomessa yrityksistä alle 10 työntekijän yrityksiä, mikroyrityksiä, on 272 000 eli 93 prosenttia. Pienyrityksiä (alle 50 työntekijää) on 16 600 (6 %), keskisuuria (50-249 työntekijää) 3 200 (1 %). (Lähde: Tilastokeskus)
New call-to-action