FI

Kestävä kiinteistöala

Julkaistu: 2019-04-25 Päivitetty: 2024-05-16 kl. 08:06

Webp.net-resizeimage (9) (1)

Me kuluttajat, asiakkaat, vuokralaiset ja työntekijät vaadimme yhä enemmän ruualtamme, työpaikaltamme ja asumiseltamme. Tämän päivän nuoret pitävät ilmastokysymystä kaikkein tärkeimpänä, mikä todistaa, että uusi sukupolvi ymmärtää ilmastouhan merkityksen ja asettaa yhä suuremmat vaatimukset kestävyydelle. Tässä artikkelissa käsittelemme kestävyyttä kiinteistöjen näkökulmasta.

Kestävät kiinteistöt

Vaikka keskitymme mielellämme kestävyyteen energia-alan muutoksessa, aihe pitää sisällään paljon muutakin. Kestävyys käsitteenä kattaa Punaisen Ristin mukaan kolme asiaa – ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden.

Ekologinen kestävyys - Ekologisesti kestävän kiinteistön aiheuttama ympäristökuormitus on pieni, se aiheuttaa vähän päästöjä ja on energiatehokas. Ajankohtainen esimerkki tästä on Flogstan aurinkokaupunki – kestävä energiaratkaisu kestävään opiskelija-asumiseen, jonka ylläpitämisessä auttavat Heimstadenin kiinteistöyhtiö ja Vattenfall.

Sosiaalinen kestävyys - Sosiaalisella kestävyydellä emme viittaa ainoastaan henkilökuntaan tai vuokralaisiin, vaan sisällytämme siihen myös alihankkijat ja näiden kiinteistöjen rakentamisessa ja kunnossapidossa käyttämät materiaalit.

Taloudellinen kestävyys - Taloudellisesti kestävällä kiinteistöllä on käytössään kustannustehokkaat ratkaisut. Houkuttelevan vuokran ohella tulevaisuuden vaatimusten täyttäminen vaatii asuinmukavuutta ja suurta joustavuutta.

tukholma-hotelli-energiatehokas

Agenda 2030 ja sen tavoitealueet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön kannalta kestävän kehityksen 17 maailmanlaajuisesta osatavoitteesta. Kiinteistöjen omistajien on tärkeää huomioida nämä tavoitteet.

Osatavoite numero 6. Puhdas vesi ja sanitaatio

Kiinteistöjen omistajat voivat auttaa tämän osatavoitteen saavuttamisessa esimerkiksi varmistamalla optimaalisen vedenkulutuksen tehokkailla hanoilla ja WC-istuimilla sekä ottamalla talteen energiaa jätevedestä ja minimoimalla kemikaalien käytön esimerkiksi siivouksessa.

Osatavoite numero 7. Kestävää energiaa kaikille

Tämän osatavoitteen saavuttamiseksi voidaan pohtia energian käyttöä ja ympäristökuormitusta kiinteistöjä rakennettaessa. Puu ja toisaalta teräs ja sementti vaikuttavat eri tavoin esimerkiksi energian käyttöön ja ilmastokuormitukseen. Vaikka suuria ikkunoita pidetään houkuttelevina, niitä suunniteltaessa on huomioitava myös suurempi jäähdytyksen ja lämmityksen tarve. Rakennuksen sertifiointia voi parantaa myös valitsemalla esimerkiksi tuulivoiman tai muun uusiutuvan energialähteen avulla tuotettua sähköä.

Tekniset järjestelmät kehittyvät jatkuvasti, mutta tällä hetkellä eri tarpeisiin käytetään erilaisia ratkaisuja, kuten kaukolämpöä lämmitykseen ja jäähdytyskoneita jäähdytykseen. Tulevaisuudessa järjestelmien on tehtävä yhteistyötä, jotta niiden käytöstä saadaan tehokkaampaa. Tässä onnistuaksemme vaaditaan monenlaista yhteistyötä sekä projektin aikana että silloin, kun rakennus on käyttövalmis. Yhteistyöllä voimme minimoida riskit ja optimoida energian käytön antamalla kaikkien energiaan liittyvien järjestelmien ylläpidon, käytön ja huollon sellaisten erikoistuneiden toimijoiden tehtäväksi, jotka ottavat niistä kokonaisvastuun.

Osatavoite numero 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Uppsalan kunta pyrkii puolittamaan hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2020 mennessä ja saavuttamaan täyden hiilidioksidineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Se on vain yksi esimerkki kunnasta, joka selvästi ryhtyy toimeen kestävyysasioissa. Vihreiden vuokrasopimusten ja ympäristöluokiteltujen rakennusten suosio kasvaa jatkuvasti.

Uudemmat rakennukset toimivat tulevaisuudessa plus-taloina eli taloina, jotka tuottavat enemmän energiaa kuin kuluttavat. Toimistoja, asuntoja ja teollisuusyrityksiä, joilla on erilaiset energiantarpeet ja energiaylijäämät vuorokauden eri aikoina, sijoitetaan samoihin paikkoihin täydentämään toisiaan, jolloin syntyy kestävämpi ratkaisu. Esimerkiksi toimistorakennusten päivisin tuottama ylimääräinen lämpö voidaan käyttää läheisissä asuinrakennuksissa, mikä sekä tehostaa energian käyttöä että pienentää kustannuksia.

Osatavoite numero 12. Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto

Jotta kiinteistö voidaan määritellä kestäväksi, vuokralaisten ja heidän työntekijöidensä on kannettava vastuunsa noudattamalla myös toiminnassaan kestävää ajattelutapaa. Jos vuokralaisena on esimerkiksi yritys, jonka kaikki 1 000 työntekijää käyttävät päivittäin kolme pahvimukia kahvin juomiseen, toimintaa ei voi pitää kestävänä. Tieto asiasta lisää tietoisuutta ja siten mahdollisuutta vaikuttaa kestävään kulutukseen esimerkiksi käyttämällä samaa kahvimukia useamman kerran ja pienentämällä siten ostoksista ja jätteiden käsittelystä aiheutuvaa ympäristökuormitusta.

Osatavoite numero 13. Ilmastotekoja

Minimoimalla energian käytön käyttö-, suunnittelu- ja rakennusvaiheessa voit kiinteistön omistajana auttaa ilmastovaikutusten pienentämisessä. Rakennusten osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on yli 40 prosenttia, joten kiinteistöala on merkittävässä asemassa ympäristökuormituksen vähentämisessä. Tämän osatavoitteen osalta esimerkiksi hotelliketjulla voi olla tavoitteena, että selkeästi suurin osa hotelleista olisi kierrätettävissä, kun ne puretaan tai remontoidaan.

Osatavoite numero 17. Toteutus ja maailmanlaajuinen yhteistyö

Yhteistyö sekä rakennus- että käyttövaiheessa on olennaisen tärkeää kiinteistöalalla menestymisen kannalta. Vattenfall on aloittanut yhteistyön muun muassa kaivosyhtiö LKAB:n ja teräsvalmistaja SSAB:n kanssa fossiilittoman terästuotannon (HYBRIT) aikaansaamiseksi, jonka avulla saatetaan onnistua pienentämään Suomen kokonaishiilidioksidipäästöjä seitsemällä prosentilla. Tämänkaltainen yhteistyö auttaa jatkossa luomaan entistäkin kestävämpiä ja houkuttelevampia kiinteistöjä.

hotelli-tukholma-kestava-kehitys

Tulevaisuus

Tulevaisuuden kiinteistöissä näemme useita ratkaisuja, jotka auttavat säästämään aikaa ja vähentämään stressiä. Jo nyt kuntosali on luonnollinen osa kiinteistöjä. Parhaiten onnistuvat ne kiinteistöjen omistajat, jotka vastaavat parhaiten ihmisten todellisiin tarpeisiin.

Myös toimistoihin liittyvät näkemykset ovat muuttuneet. Yhä useammat yhdistävät toimistotyöhön työskentelyn kotona, hotellissa tai kahvilassa. Tämän myötä monet pitävät työpaikkaa pidemminkin tapaamispaikkana kuin työpaikkana, ja tilan tarve vähenee samalla kun joustavuustarve kasvaa.

Kestävyysaste on tärkeä kilpailuetu kiinteistöjen omistajille, ja se on sitä myös jatkossa. Kestävyyssertifioinnit, kuten LEED, nostavat kiinteistöjen arvoa ja tekevät niistä houkuttelevampia.

Yhteenveto

Näemme kestävyysvaatimusten kasvavan jatkuvasti. Siksi tarvitaan uusia ratkaisuja ja uudenlaista yhteistyötä. Hankkimalla lisää yhteistyökumppaneita ja lisäämällä läpinäkyvyyttä nykyisten ja uusien toimijoiden välillä voimme luoda lisää innovatiivisia ratkaisuja, koska yhteistyö saa meidät ajattelemaan uusilla tavoilla ("think outside the box"). Uppsala on yksi esimerkki menestyksekkäästä yhteistyöstä useiden eri toimijoiden välillä Uppsalan kestävän kaupungin luomiseksi.

Kiinteistöjen omistajien on keskityttävä yhä enemmän kestävyyteen, jotta ne pystyisivät vastaamaan kasvavaan kestävien kiinteistöjen ja sertifiointien kysyntään. Tämä tapahtuu muun muassa tehostamalla kiinteistöjen energian käyttöä, kierrättämällä, rakennusmateriaalivalinnoilla ja erilaisilla kumppanuuksilla. Jos kiinteistöjen omistajat haluavat onnistua, heidän on siis asetettava kestävyys etusijalle ja vastattava kuluttajien tarpeisiin ja kysyntään, jotka kulkevat yhä enemmän käsi kädessä.