Lait ja verot, Kestävä kehitys

Mikä on CSRD – mahdollisuudet ja uhkat

Julkaistu: 2023-06-21 Päivitetty: 2024-05-17 kl. 06:21

Nainen ja mies tietokoneen äärellä

Uusi CSRD-direktiivi, joka otetaan asteittain käyttöön vuodesta 2024 lähtien, asettaa yritysten kestävän kehityksen raportoinnille uusia, aikaisempaa tiukempia vaatimuksia. Lue tästä, miten nämä muutokset vaikuttavat yrityksiin ja miksi on tärkeää olla tietoinen uusista suuntaviivoista.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) on uusi EU-lainsäädäntö, joka vaikuttaa yrityksen kestävän kehityksen työhön asettamalla korkeampia vaatimuksia kestävän kehityksen raportoinnille. CSRD laajentaa raportointivaatimuksia, ei ainoastaan scope 1- ja 2-päästöihin, vaan myös scope 3 -päästöihin. Tämä on merkittävää, koska scope 3 -päästöt muodostavat usein suuren osan organisaation kokonaispäästöistä (Ilmastoon vaikuttavat päästöt). Jotta yritykset täyttävät uudet vaatimukset, sekä niiden raportointiprosessien että datan laadun on oltava korkeatasoista.

> Miten scope 1, 2 ja 3 eroavat toisistaan

Standardoitu ja vertailukelpoinen - korkeammat vaatimukset alihankkijoille

CSRD:n myötä kestävän kehityksen viestintä siirtyy pelkästä kestävän kehityksen kuvaamisesta tulosten mittaamiseen standardoidulla tavalla. Tämä tekee sijoittajille helpommaksi vertailla yritysten suorituskykyä kestävyyden osalta, mikä voi merkittävästi vaikuttaa yritysten pääoman saantiin. CSRD myös auttaa niitä yrityksiä, jotka haluavat tarkastella alihankkijoiden kestävyyttä ja asettaa korkeampia vaatimuksia scope 3 -näkökulmasta.

Uhkat ja mahdollisuudet

CSRD:n piiriin kuuluvien yritysten tulee huomioida useita tärkeitä seikkoja. Niiden tulee esimerkiksi tutkia, onko niillä riittävästi tietoa uusien vaatimusten mukaiseen raportointiin ja onko tieto linjassa kestävyysstrategian kanssa. Niiden on myös pohdittava, mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä siirryttäessä toteuttamaan kestävän kehityksen mukaisia toimia ja samalla myös varmistettava, että oikeat ihmiset ovat mukana CSRD-työssä laadun ja sitoutumisen varmistamiseksi.

Pienet ja keskisuuret yritykset, jotka toimivat alihankkijoina, voivat kohdata haasteita kestävyysvaatimusten täyttämisessä, mukaan lukien energiankulutus ja scope 3 -päästöt. CSRD:n mukaisten kestävyysstrategioiden toteuttaminen voi myös tarjota yrityksille mahdollisuuksia erottua kilpailijoista ja houkutella sellaisia asiakkaita, joilla on vaatimuksia tehdä liiketoimintaa kestävien yritysten kanssa.

vastuullisuusraportti

Ketä vaatimukset koskevat ja milloin ne astuvat voimaan?

CSRD-direktiivi astuu voimaan vaiheittain yritysten koon perusteella, alkaen tilivuodesta 2024. Ensimmäisten raporttien odotetaan olevan saatavilla vuonna 2025. 

Vaihe 1: Vuonna 2025 yritysten, jotka jo jo kuuluvat ei-finanssiraportointia (NFRD) koskevan direktiivin piiriin, tulee raportoida tilivuodesta 2024.

Vaihe 2: Vuonna 2026 suuryritysten, jotka eivät tällä hetkellä kuulu ei-finanssiraportointia (NFRD) koskevan direktiivin piiriin, tulee raportoida tilivuodesta 2025.

Vaihe 3: Vuonna 2027 pörssilistattujen pienten ja keskisuurten yritysten, pienten ja ei-kompleksisten luottolaitosten ja vakuutusalan captive-yhtiöiden tulee raportoida tilivuodesta 2026.

Vaihe 4: Vuonna 2029 ei-eurooppalaisten yritysten, joilla on EU:ssa yli 150 miljoonan euron nettoliikevaihto ja joilla on EU:ssa vähintään yksi, tietyt kynnysarvot ylittävä tytäryhtiö, tulee raportoida tilivuodesta alkaen 2028.

Uusi kestävyyden ja läpinäkyvyyden aikakausi

CSRD-direktiivin käyttöönotto merkitsee uutta aikakautta kestävyyden raportoinnissa EU:ssa. Uusien standardien avulla yritykset ja organisaatiot antavat laajempaa ja vertailukelpoista tietoa vaikutuksistaan ihmisiin, ympäristöön ja ilmastoon.

Tietoruutu:

Tarkoitus Varmistaa, että yritykset raportoivat sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien toimintojensa vaikutuksista 
Tausta  Nykyistä NFRD-direktiiviä pidettiin liian epämääräisenä ja epäselvänä
Tavoite Lisätä vertailukelpoisuutta ja parantaa raportoidun tiedon laatua
Ketä koskee  Mukana suuret, keskisuuret ja pienet yritykset
Suuret yritykset  Täyttää kaksi kolmesta kriteeristä: >250 työntekijää, ≥40 miljoonan euron nettoliikevaihto, ≥20 miljoonan euron varat 
Pienet ja keskisuuret yritykset Listattu EU:n säännellyillä markkinoilla (eurooppalainen ja ei-eurooppalainen) 
Vaatimukset  Raportointi EU:n standardien mukaan, ilmastovaikutusten raportointi, kolmannen osapuolen tarkastus, digitaalinen raportointi XHTML-muodossa
Milloin raportointi alkaa? Suuret yritykset: alkaen tilivuodesta 2024 (raportointi 2025); Pienet ja keskisuuret yritykset: alkaen tilivuodesta 2026 (raportointi 2027)
Voimaantulo  1. tammikuuta 2024
Seuraukset  Parempi riskienhallinta, lisääntynyt läpinäkyvyys, maineen vahvistuminen, mahdolliset sakot ja sanktiot, jos vaatimuksia ei noudateta
Edut  Parantunut kilpailukyky, sijoittajien houkuttelu, innovaatioiden edistäminen, helpompi pääoman hankinta, mahdollisuus kehittää uusia tuotteita ja palveluita