Kestävä kehitys, Energiatehokkuus

Paras kilowattitunti jää käyttämättä

Julkaistu: 2022-01-24 Päivitetty: 2022-06-21 kl. 08:30

Paras kilowattitunti jää käyttämättä

Paras kilowattitunti on se, jota ei koskaan käytetä. Tällainen kilowattitunti ei maksa mitään, eikä se vaikuta ilmastoon tai ympäristöön. Yritykset voivat saada monia etuja tehostamalla energiankäyttöään. Avuksi löytyy erilaisia laskureita ja oppaita.

Energiaintensiteetti kertoo, paljonko energiaa tarvitaan johonkin suoritteeseen. Se kuvaa energiankulutuksen ja bruttokansantuotatannon välistä suhdetta. Tavoitteena on vähentää energiaintensiteettiä, sillä kun energiaintensiteetti pienenee, parantuu energiatehokkuus.

Samaan aikaan kun yritetään pienentää energiaintensiteettiä ja luopua fossiilisista energialähteistä, teollisuudesa on käynnissä sähköistäminen, joka sivuaa teollisuuden runsaasti energiaa kuluttavia osa-alueita. Teollisuuden energiankulutus on noin 40 prosenttia Suomen koko energiankulutuksesta.

Energiatehokkuudella lisää kilpailukykyä

Energian tehokkaammalla käytöllä on moninaisia myönteisiä vaikutuksia. Taloudellinen hyöty on usein suurin motivaattori energiatehokkuustoimien toteuttamiseen. Tehokas energiankäyttö parantaa lähes poikkeuksetta yrityksen tuotantotehokkuutta ja vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti energiaa paljon käyttävissä yrityksissä yhdenkin prosentin säästö energiakuluissa voi tarkoittaa tuloksen kasvua sadoilla tuhansilla euroilla.

Suorien kustannussäästöjen lisäksi euroja säästyy myös välillisesti. Energiatehokkuus on monille toimijoille tärkeä kilpailutekijä, joka mahdollistaa kustannustehokkaamman ja kilpailukykyisemmän tuotannon. Tehokkaamman energiankäytön ansiosta satunnaiset kulutushuiput leikkaantuvat pois ja huipputehon tarve pienenee. Tämä mahdollistaa edullisemman sähköliittymän.

Kartoita hyödyt

Energiatehokkuuden parantaminen tuottaa monipuolisia hyötyjä energiansäästön lisäksi. Nämä ns. oheishyödyt vaihtelevat alasta ja toiminnasta riippuen tuotannon tehokkuuden, työturvallisuuden, työolosuhteiden ja asiakaskokemuksen parantumisesta aina yrityksen osakkeen arvonnousuun.
Yrityksissä energiatehokkuusinvestoinnit kilpailevat usein samalla viivalla tuotannollisten investointien kanssa. Tämän vuoksi ne saattavat jäädä toteuttamatta, vaikka ne olisivat kannattavia.

Motiva on kehittänyt erityisen työkalun, jonka avulla yritys voi kartoittaa ja arvioida energiatehokkuuden oheishyötyjä monipuolisesti. Oheishyötyjen tuomat säästöt on mahdollista syöttää erityiseen kannattavuuslaskuriin, mikäli ne ovat rahallisesti arvioitavissa. Kaikkia hyötyjä ei pysty arvottamaan rahallisesti, mutta niillä voi olla merkittävä vaikutus investointipäätöksessä. Investointien kannattavuus voi avautua uudessa valossa, jos toimien oheishyödyt otetaan entistä kattavammin huomioon.

Kun yritykset seulovat heille sopivia, taloudellisesti kannattavia, energiatehokkuustoimenpiteitä, lasketaan toimenpiteelle usein suora takaisinmaksuaika. Suora takaisinmaksuaika kertoo, missä ajassa investointi maksaa itsensä takaisin säästyneinä energiakustannuksina. Luku tarjoaa nopean tavan tarkastella investoinnin kannattavuutta, mutta se ei huomioi hankkeen takaisinmaksuajan jälkeisiä tuottoja eikä energian hinnan tai rahan arvon muutoksia. Kannattavuustarkasteluissa investoinnille lasketaan myös muita kannattavuudesta kertovia tunnuslukuja, kuten sisäinen korkokanta (IRR), joka antaa paremman kuvan investoinnin kannattavuudesta. Motivan kehittämän laskurin avulla yritys voi laskea yksittäisen energiainvestoinnin nykyarvon ja sisäisen korkokannan, suoran takaisinmaksuajan lisäksi.

Lataa oppaamme

Jokainen yritys voi tehostaa energian käyttöä. Olemme laatineet oppaan, joka auttaa yritystä säästämään kustannuksissa tai tehostamaan toiminnan kestävyyttä. Oppaassa käydään läpi energian käytön tehostamisen osa-alueet ja annetaan käytännön vinkkejä.

Energiatehokkuus

Muistilista toiminnallesi

Energian käytön tehostamisen muistilistoja löytyy muun muassa kahviloille, kiinteistöille ja teollisuusyrityksille. Lue lisää ja lataa oman alasi muistilista tietopankistamme.

New call-to-action