FI, EPD

Vastuullisuustyön edut

Julkaistu: 2019-06-03 Päivitetty: 2019-08-08 kl. 08:45

Fördelarna med hållbarhetsarbete-logo

Työskentely vastuullisuuden parissa ei ole enää pelkkä yksittäinen trendi, vaan tietoinen strategia, joka integroidaan ydinliiketoimintaan. Mitkä ovat globaalien ilmastovaatimusten lisäksi seikkoja, jotka motivoivat yrityksiä työskentelemään toiminnassaan vastuullisesti? Luettelemme seuraavassa vastuullisuustyön etuja.

Miksi vastuullisuus?

Sekä työntekijät että asiakkaat odottavat nykypäivän yritysten osoittavan vahvaa johtajuutta ja selkeää kannanottoa konkreettisen toimintasuunnitelman avulla. Näin ollen vastuullisuustyö kuuluu kaikille yrityksille, ei ainoastaan suurille pörssiyhtiöille.

Onko vastuullisuus kannattavaa?

Kannattavuus on ratkaisevaa vastuullisuustyön jatkuvuudelle. Yritysten on asetettava menestyksensä ja velvollisuutensa omistajia kohtaan etusijalle ja pyrittävä tekemään voittoa. On houkuttelevampaa investoida yrityksiin, jotka käsittelevät ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja yritysetiikkaan liittyviä kysymyksiä kuin yrityksiin, joilla ei ole selkeää pitkän ajan vastuullisuusstrategiaa. Tämä koskee myös yrityksiä, jotka voivat tehdä vastuullisuudesta liikeidean esimerkiksi kestävän kehityksen edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Miten vastuullisuudesta tulee kannattavaa?

Vastuullisuus voi olla kannattavaa monella eri tavalla. Kaikkia yrityksiä koskee se, että hyvä vastuullisuustyö tuo yritykselle hyvää mainetta. Tehokkaasti vastuullisuustyötä tekevien yritysten on helpompaa saada investointeja, ja niiden pääomakustannukset ovat noin 20 prosenttia pienemmät. Vuosien mittaan luottolaitokset ovat lisänneet vastuullisuuden painotusta arvioidessaan yrityksen luottokelpoisuutta. Vastuullisuuden positiivinen vaikutus kannattavuuteen tulee osittain siitä, että yrityksen maineriski pienenee, mikä taas aiheuttaa sen, että yrityskohtainen riski pienenee.

tukholma-kaupunki

Mitkä ovat vastuullisuuden edut?

Olemme jakaneet edut sisäisiin ja ulkoisiin etuihin.

Sisäiset edut

 • Vähentää kustannuksiasi. Voit pienentää kustannuksiasi käyttämällä resurssejasi älykkäämmin, esimerkiksi tehostamalla energian ja materiaalien käyttöä sekä jätteiden käsittelyä.
 • Mahdollistaa paremman suunnittelun ja pienentää riskejä. Avoin ja rehellinen keskustelu sidosryhmien kanssa pienentää väärinymmärrysten ja niistä aiheutuvien ikävien yllätysten riskiä.
 • Yksinkertaisempi ja tehokkaampi ohjaus. Jos sinulla on käsitys kokonaisuudesta ja käytössäsi selkeä pitkän ajan strategia, hyvin perusteltujen päätösten tekeminen on helpompaa.
 • Auttaa paremman innovaatioympäristön luomisessa. Useiden ihmisten väliset avoimet ja rehelliset suhteet luovat edellytykset hyvien uusien ideoiden syntymiselle.
 • Vahvistaa liiketoimintasuunnitelmaasi. Yhdistämällä liiketoimintasuunnitelmasi ja vastuullisuuden luot yhteyden useampiin kollegoihin, jotka haluavat työskennellä kanssasi ja vaikuttaa positiivisesti toimintaan.

Ulkoiset edut

 • Vahva tavaramerkki kasvattaa voittoa. Tavaramerkki kuvaa identiteettiä, ja vastuullinen työskenteleminen lisää uskottavuuttasi ja siten mahdollisuuksia uusiin ja parempiin liiketoimiin.
 • Houkuttelee uusia asiakkaita. Vastuullisesti toimivat yritykset houkuttelevat uusia asiakkaita, erityisesti tiukat vaatimukset asettavia. Asiakkaille tämä tarkoittaa turvallisuutta ja tulevaisuuteen panostamista.
 • Houkuttelee yhteistyökumppaneita. Vastuullisuustyö avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla vastuullisuustyötä voi vahvistaa entisestään.
 • Vahva yrityskulttuuri ja motivoituneet työntekijät. Työntekijä haluaa tuntea ylpeyttä työnantajastaan ja osallistua toimintaan. Työskentely vastuullisessa yrityksessä antaa myös statusta työntekijöille.
 • Helpompi rekrytointi. Mitä korkeammalla johdon ja hallituksen vastuullisuutta koskevat tavoitteet on asetettu, sitä parempi maine yrityksellä on työnhakijoiden parissa.
 • Parantaa rahoitusmahdollisuuksia. Kokonaisnäkemyksen, pitkän aikavälin suunnittelun ja uskottavuuden avulla täytät monia pankkien ja sijoittajien vaatimuksista. Mahdollisuudet erilaisiin kehitys- ja innovaatiotukiin lisääntyvät.
 • Paremmat kontaktit viranomaisiin. Toimimalla lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti sekä ennakoivasti ja kaukonäköisesti kasvatat luottamusta viranomaisten ja muiden julkisten organisaatioiden puolella.

Yhteenveto

Huonosti toteutettu vastuullisuustyö voi aiheuttaa yritykselle sekä maineen että rahan menetystä. Vastuullisuustyöhön kannattaa panostaa. Lyhyellä tähtäimellä vastuullisuustyö tarkoittaa pääasiassa toiminnan tehostamista, riskienhallintaa ja vahvaa tavaramerkkiä, mikä usein parantaa tuottavuutta, luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja vahvistaa kassavirtaa. Pidemmällä tähtäimellä se voi tarkoittaa luottamuksen luomista alaan tai yleisesti elinkeinoelämään, millä voi olla ratkaiseva merkitys yrityksen pitkäaikaiselle menestykselle. 

 

New call-to-action